logo
پایگاه خبری تحلیلی نور خبر
  کد خبر: 50545      کد خبرنگاری : 941101
  منتشر شده: 13/ آبان/ 1396|| 5:58 PM
  تعداد بازدید:206

  نورپردازی و نقش آن در سرزندگی فضاهاي شهری: بخش عمده اي از درك هویت شهر وابسته به نورپردازي فضاهاي شهري ‏است که از طریق آن می توان به خوانایی شهر کمک کرد ، در شهر نماد پردازي کرد ، به ایمنی فضاهاي ‏شهري افزود ، به شهر رنگ تعلق داد و در نهایت ، شهري جذاب و قابل سکونت را براي شهروندان ایجاد کرد. ‏


   جامعه شناس شهري رابرت پارك ، شهر را اینگونه توصیف می کند که شهر موفق ترین تلاش انسان براي شکل دادن جهانی که در آن زندگی می کند، مطابق میل خود است. شهرها بخشی از عناصر تمدنی بشر و نماد عینی آن به شمار می روند. فضایی که در دل شهرها خلق می شودنشان دهنده هویت و شخصیت شهر است. بنابراین طراحی شهري موفق است که ارزشهاي انسانی را برآورده کند. چنانکه هانري لفور غنا و پویایی محیط شهري را وابسته به تجمع هویت و معنا در قالب زندگی هر روزه می داند و می توان گفت ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان در بسترمحیط شهري ناشی از تلفیق کیفیات گوناگون است  فضاهاي باز شهري در مجاورت کاربري هاي عمومی، خالقان زندگی جمعی و قلب تپنده شهر محسوب می شوند که توسط کالبدها و بدنه هاي شهري شکل می پذیرند اما متاسفانه نقش فضاهاي شهري ، یا به عبارتی فضایی که در آن تعاملات اجتماعی شهروندان شکل می گیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا می یابد، در کشور ما روز به روز در حال افول است و سرزندگی و مردم پسندي شهر نادیده گرفته می شود و این در حالی است که اگر محیط هاي شهري فضایی امن و مطلوب را فراهم سازد و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه اي سازمان یافته و مطابق با ارزش هاي جامعه میسر گردد، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیري افزایش می یابد . با شناسایی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهاي شهر و تقویت آنها از طریق نورپردازي مناسب و در نتیجه ایجاد فضاهاي سرزنده ، میتوان شهر را احیا و باز سرزنده نمود.

  امیرحسین شادمهر  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران


  banner
fhfh